1.3 Diferencia entre ingredientes naturales e ingredientes naturales bio, orgánicos io eco